Algemene voorwaarden


Hieronder treft u onze algemene voorwaarden.  Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Technotrading Schiedam BV. met derden sluit ter zake de verkoop en koop van roerende goederen en ten aanzien van overeenkomsten van welk aard dan ook.  

Algemene Voorwaarden Technotrading Schiedam bv

1.    Toepasselijkheid  

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten  die Technotrading Schiedam BV. met derden sluit ter zake de verkoop en koop van roerende goederen en ten aanzien van overeenkomsten van welke aard ook. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod, offerte of prijsopgave  door Technotrading Schiedam BV verricht jegens potentiële Kopers.

1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen voorafgaand aan de overeenkomst,  in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3. Eventuele algemene voorwaarden die een contractspartij van Technotrading Schiedam B.V. mocht gebruiken ten behoeve van haar bedrijfsactiviteiten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten in die zin dat die algemene voorwaarden niet van toepassing zullen zijn,  tenzij door Technotrading Schiedam B.V. hiermee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.

1.4. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als contractspartij met Technotrading Schiedam BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5. Technotrading Schiedam BV behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.6. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten die hieraan verbonden zijn.

1.7. Technotrading Schiedam BV is bevoegd om gebruik te maken van derden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

1.8 Deze Algemene Voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een andere taal. Ingeval van mogelijke verschillen in de teksten ten gevolge van de vertaling, dan prevaleert de Nederlandse tekst en interpretatie van de Algemene Voorwaarden.

 

  2. Het aanbod  en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Elk schriftelijk aanbod, offerte of prijsopgave dient te worden aangemerkt als een aanbod aan de  (potentiële) Koper, en is 30 dagen geldig (tenzij anders is vermeld. Indien de potentiële Koper het aanbod, offerte of prijsopgave niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, komt het aanbod, de offerte of prijsopgave te vervallen. Technotrading Schiedam BV is op geen enkele wijze verder  gebonden, aan een vervallen aanbod, offerte of prijsopgave, tenzij hiervan schriftelijk en ondubbelzinnig door Technotrading Schiedam B.V. wordt afgeweken.

2.2. Technotrading Schiedam B.V. kan tevens beslissen om bij specifieke Kopers te werken met vooraf vastgestelde prijslijsten. Of er gewerkt wordt met prijslijsten is uitsluitend en alleen ter beoordeling aan Technotrading Schiedam B.V. Indien gewerkt wordt met vooraf opgestelde prijslijsten, dan geldt dat de prijslijst van kracht gedurende de termijn die op de prijslijst is aangegeven, waarbij tevens geldt dat deze termijn niet langer dan dertien (13) maanden kan duren. Na die termijn is de prijslijst niet meer van toepassing. Indien sprake is van een prijsverhogende factor gelegen in verhoging van grondstoffen, fabricage of anderszins, is Technotrading Schiedam B.V. gerechtigd om deze verhoging door te voeren bovenop de prijzen die vermeld zijn in de prijslijst.

 

2.3. Een acceptatie van c.q. instemming door de Koper met een aanbod, offerte of prijsopgave van Technotrading Schiedam B.V. als genoemd in artikel 2.1, komt tevens tot stand in één van de volgende omstandigheden:

-        Indien de potentiële Koper  de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van een van de internetsites van Technotrading Schiedam BV via de desbetreffende data-module ("bestelformulier"), welk bestelformulier hij aan Technotrading Schiedam BV via elektronische weg heeft verzonden. Indien het voornoemde bestelformulier door Technotrading Schiedam BV is ontvangen, is sprake van een tot stand gekomen overeenkomst.

-        De potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch zijn bestelling van  een bepaald product en/of een bepaalde dienst doorgegeven aan Technotrading Schiedam B.V., welke bestelling per e-mail zal worden vastgelegd door Technotrading Schiedam B.V.

-        Een offerte is door de Koper getekend en per post of anderszins verzonden aan en door Technotrading Schiedam BV ontvangen.

 

2.4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verstrekt , dan wel in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, de orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Technotrading Schiedam BV herroepen ontbonden of vernietigd worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of indien feiten en omstandigheden zijn gebleken, w.o. uit  het verleden, die ertoe leiden dat Technotrading Schiedam B.V. een beroep toekomt op een wilsgebrek. In dat geval zal Technotrading Schiedam BV de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling schriftelijk mededelen.

 

2.5. Koper en Technotrading Schiedam BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Technotrading Schiedam BV gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Correspondentie via e-mail wordt gelijk gesteld aan reguliere schriftelijke correspondentie en heeft derhalve bewijsrechtelijke dezelfde kracht.

 

2.6. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. verstrekt door Technotrading Schiedam B.V. met betrekking tot alles aangaande haar aanbod, haar producten  en de belangrijkste kenmerken daarvan, verstrekt per telefoon, via e-mail of via de website wordt zo nauwkeurig mogelijk door Technotrading Schiedam BV(weer)gegeven of gedaan. Het kan echter zijn dat ondanks deze betrachte nauwkeurigheid er (tekstuele) onjuistheden daarin aanwezig zijn. Technotrading Schiedam BV maakt dien ten gevolge een voorbehoud, in die zin dat aan de verstrekte informatie en de inhoud daarvan geen rechten kunnen worden ontleend. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

 

3. Prijzen  

 

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting en excl. eventuele kosten voor verscheping, vervoer, uitvoer of anderszins.

 

3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Technotrading Schiedam BV in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Technotrading Schiedam BV worden gecorrigeerd.

 

3.4. Bezorgkosten in de ruimste zin van het woord, zijn niet in de prijs inbegrepen. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.


 

4. Betaling  

 

4.1 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats voorafgaand aan levering door Technotrading Schiedam B.V. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

    1. via iDeal
    2. vooruitbetaling
    3. factuur

Technotrading Schiedam BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. Indien vanuit het buitenland betaling aan Technotrading Schiedam B.V. wordt verricht, zijn evt. daaraan verbonden bankkosten voor rekening van Koper.

 

4.2 Van betaling via een factuur kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticatie en autorisatie van de potentiële Koper is voldaan.

 

4.3 Technotrading Schiedam BV hanteert een betaaltermijn van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. In het geval door Technotrading Schiedam BV een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is zonder dat enige vorm van ingebrekestelling vereist is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

 

4.4 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 2,00% per maand, waarbij een gedeelte van een maand  voor een volle maand wordt gerekend.

 

4.5 Tevens komen ten laste van de Koper  alle (buiten-)gerechtelijke (incasso-)kosten van welke aard dan ook, die Technotrading Schiedam BV als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

 

4.6 In geval van niet tijdige betaling is Technotrading Schiedam BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


 

5. Levering en leveringstijd  

 

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. In beginsel streeft Technotrading Schiedam BV ernaar om bestellingen die voor 14.00 uur ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden, mits het product op voorraad is. Dit betreft uitsluitend voor verzendingen binnen Nederland. De Koper zal door Technotrading Schiedam BV op de hoogte gebracht worden als de levertijd langer zal gaan duren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Technotrading Schiedam BV kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.


5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Technotrading Schiedam BV streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

 

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres ter beschikking zijn gesteld aan de Koper, in die zin dat hij zich de feitelijke macht over het geleverde product of de geleverde producten kan verschaffen, gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

 

5.5 Afhalen is mogelijk op werkdagen tussen 09.00 en 17.00.


 

6. Controle plicht Koper  

 

6.1 De Koper is verplicht de door Technotrading Schiedam B.V. geleverde producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

  

7. Tevredenheidgarantie

 

7.1. Gedurende een periode van twee weken na levering van de producten door Technotrading Schiedam BV heeft de Koper een tevredenheidgarantie. Tijdens deze termijn zal de Koper (of ontvanger uit naam van de Koper) zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts  uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is ter beoordeling  of het product functioneert conform de verwachting en specificaties . Indien Koper  van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat in de originele  verpakking aan Technotrading Schiedam BV retourneren, conform de door de Technotrading Schiedam BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

7.2 Technotrading Schiedam BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

 

7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

 

7.4 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in  lid 7.1 gebruik heeft gemaakt, dan draagt Technotrading Schiedam BV binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de Koper aan Technotrading Schiedam BV betaalde.


 

 8. Eigendomsvoorbehoud

 8.1 De eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas volledig op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst met Technotrading Schiedam BV is verschuldigd aan laatstgenoemde heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

 

 8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren met enig beperkt recht.

 

  9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Technotrading Schiedam BV. garandeert dat de goederen op het moment van leveren in goed staat zijn, en voldoen aan de door de Nederlandse overheid gestelde eisen.

9.2 Technotrading Schiedam BV is nimmer verplicht tot het betaling van schadevergoeding, in welke vorm ook, aan de Koper of aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Technotrading Schiedam BV. Indien Technotrading Schiedam BV om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. In dat verband is sprake van een beperking van de evt. aansprakelijkheid tot het factuurbedrag van de betreffende door Technotrading Schiedam B.V. geleverde roerende zaak. Aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade en/of bedrijfsschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Aansprakelijkheid zoals hiervoor uitgewerkt is eerst dan aan de orde indien overtuigend vast is komen te staan dat de roerende zaak geleverd door Technotrading Schiedam B.v. correct en op juiste (voorgeschreven) wijze is gebruikt en voorts vast komt te staan dat sprake zou zijn van opzet of grove schuld van de zijde van Technotrading Schiedam B.V.

9.3 Technotrading Schiedam BV. heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Dit geldt niet alleen in de gevallen van een overeenkomst van koop c.q. verkoop van roerende zaken, maar ook voor overige overeenkomsten die Technotrading Schiedam B.V. aangaat, w.o. de overeenkomst van opdracht waarbij Technotrading Schiedam B.V. zich jegens een partij verbindt om een zaak en/of goederen te repareren, of te voorzien van (technische) servicebeurt, welke zaak en/of goederen initieel niet door Technotrading Schiedam B.V. zijn verkocht of geleverd.

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

-        Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Technotrading Schiedam BV. of de fabrikant zijn verricht;

-        Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

-        Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

-        Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

-        Als slijtage als normaal gevolg kan worden beschouwd in verband met regulier gebruik;

-        In geval Technotrading Schiedam B.V. wordt verzocht om een reparatie of servicebeurt te verrichten aan een zaak of aan goederen, welke initieel niet door Technotrading Schiedam B.V. is geleverd of verkocht.

 

9.5 De Koper is gehouden Technotrading Schiedam BV. te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Technotrading Schiedam BV. zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

 9.6 Het is mogelijk dat Technotrading Schiedam BV., op haar internetsites, links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Technotrading Schiedam BV. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Technotrading Schiedam BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

  

11. Intellectuele eigendom

 

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Technotrading Schiedam BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

 

11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Technotrading Schiedam BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 

12. Persoonsgegevens

 

12.1 De gegevens die u invoert op de websites van Technotrading Schiedam BV worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt.

 

12.2 Technotrading Schiedam BV neemt de hierbij van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht.

   

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (VN Verdrag 1980)  wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

13.3. Alle geschillen verbandhoudende met of voortvloeiende uit een aanbod van Technotrading Schiedam BV of een overeenkomst met Technotrading Schiedam BV, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, locatie en zittingsplaats Rotterdam.